Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kryštof Ježek, IČ: 08424683 se sídlem Pod Altánem 2406/48, Praha 10 100 00 (dále jen: „správce“).

 • Kontaktní údaje správce jsou:

  Adresa: Pod Altánem 2406/48, Praha 10 100 00
  Email: krystof@jezek.me
  Telefon: +420 774 066 745

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této osoby.

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.

 • Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje, a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingváš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketing

 • Účelem zpracování osobních údajů je:

  • zpracování vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem,

  • zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit,

  • zasílání newsletterů a informací o novinkách, akcích či slevách.

 • Od správce není vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v bodě 1 a 2.

 • Uchování osobních údajů: Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je správce povinen tyto údaje trvale odstranit.

IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci vašich osobních údajů jsou osoby:

  • zajišťující doručování zboží či služeb na základě smlouvy,

  • poskytující služby spojené s provozem e-shopu a další služby v souvislosti s provozem e-shopu,

  • poskytující marketingové služby.

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V. Vaše práva

 • Podle GDPR máte právo na:

  • přístup k vašim osobním údajům podle čl. 15 GDPR,

  • opravu vašich osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,

  • výmaz osobních údajů, které se vztahují na vás, podle čl. 17 GDPR (tzv. právo na zapomenutí),

  • přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,

  • odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů písemnou formou nebo elektronicky na adresu správce uvedenou v části III. těchto podmínek,

  • podání stížnosti u dozorového úřadu, pokud máte pocit, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 • Máte také právo v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu správce, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 GDPR.

 • V případě, že chcete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte správce na jeho kontaktních údajích uvedených v části III. těchto podmínek.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření nezbytná pro zabezpečení osobních údajů.

 • Správce přijal technické opatření, která zabezpečují ochranu datových úložišť a datových úložišť osobních údajů ve psané podobě, zejména zabezpečení přístupu k počítačovému systému heslem, použití programů pro ochranu před škodlivým softwarem, zabezpečení fyzického přístupu k počítači a pravidelné zálohování dat.

 • Správce prohlašuje, že přístup k osobním údajům mají pouze jím pověřené osoby.

VII. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro plnění účelu zpracování a v souladu s právními a regulačními požadavky.

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.4.2023.

PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
PodtrhnĚTE svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →
Podtrhni svůj styl →